Kirchroas

Projek-óngersjtutsoeng

’t Hoes adviseert en óngersjteunt Limburgse sjproachprojekte die ónger de lu leëve en wirkt jeer mit in-denere tsezame öm die tse realizere. 

subsidies en regelingen voor 't limburgs

Óngerwiescommissie Veldeke Limburg

De Commissie Óngerwies van Veldeke is in ’t leëve jeróffe öm in de lierplane en curricula van ’t rejelier óngerwies ’t Limburgs ing plaatsj tse jeëve. Doabij weëdt dróp jemikt, de lu vuur de klas werk oes jen heng tse neëme. Jee extra werk, mar lesmateriaal dat jebroecht kan weëde, fix en veëdieg en bekweem in tse passe in ’t lesprojram. Levende Talen Limburg, ‘ne verain va lierare, hat doa ing wiechtieje rol bij. Doa neëver weëde initiatieve die ’t Limburgs in ’t óngerwies ing plaatsj wille jeëve óngersjteund mit jeld of lesmateriaal, of dat noen d’r kingerópvank of ’t middelbaar óngerwies betruft. Weë meent hei vuur in vroag tse kómme kan hei alles vinge öm ing aavroag tse doeë.   

Mieë info

Advies en óngersjtutsoeng 

Nit jidderenne hat sjlich dra öm jesjefliech mit de coeltoer öm tse jao. Went ’t jeet öm de finantsiejel zie is dat vuur vöal lu ing janse ópjaaf. Bij ’t Huis voor de Kunsten Limburg kan jidderenne tsereët mit zieng probleme en liere ze ‘m ’t vuur en hinge van die zaache. Mieë info óp de website van ’t Huis övver cursusaanbod.

Mieë info

Schrijven in boek